Privacy Policy

ACCIGO VÄRNAR OM DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN

De som anförtror Accigo sina personuppgifter ska kunna känna sig trygga med att vi hanterar dessa på ett korrekt sätt. Accigo följer de lagar som finns för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen av personuppgifter.

Uppgifterna behandlas för att Accigo genom marknadskommunikation och på andra sätt ska kunna ge kunder, samarbetspartners och framtida medarbetare bättre och mer personligare erbjudanden och upplevelser.

COOKIE DECLARATION

MARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

Information som lämnats till Accigo används bland annat för att Accigo genom marknadskommunikation enklare ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden. Vårt mål är att alla som lämnar sina personuppgifter hos oss ska få god service och väl avvägd information.

För att uppnå vårt mål kan vi göra en profilering av samtliga som delgett oss sina uppgifter, baserat på de personuppgifterna och övriga uppgifter som dessa lämnat till Accigo samt sådana uppgifter som återfinns i offentliga register. Vi använder uppgifterna och profileringsanalysen för att ge:

Anpassade erbjudanden till samarbetspartners och framtida medarbetare utifrån intresse och behov

Information baserad på uppgiftlämnarens preferenser, beteende, behov och profil

Den som delgett oss sina personuppgifter har alltid rätt att begära att de personuppgifter de har lämnat till Accigo inte ska användas för marknadskommunikation. Detta görs enklast genom att kontakta oss på info@accigo.se

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Accigo samlar in personuppgifter om kunder och besökare huvudsakligen genom aktivitet på Accigos hemsida och sociala medier,  elektroniska enkäter och formulär som är kopplade till Accigo samt offentliga register för uppdatering av övriga uppgifter.

SAMTYCKE

Vid första registrering hos Accigo begär vi en tvåstegs-bekräftelse för att säkerställa att informationen är korrekt och för att utan tvekan ha samtycke innan behandlingen av uppgifterna börjar. Uppgiftslämnare kan samtycka genom att exempelvis godkänna våra villkor elektroniskt.

Uppgiftslämnaren har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. I så fall kommer Accigo inte längre behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om dem. Inom 30 dagar kommer Accigo  radera uppgifterna, om de inte måste sparas för bokföringsändamål.

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTERNA

I samband med att kunder och besökare för första gången lämnar sina personuppgifter till Accigo får de information om behandlingen, till exempel information om för vilka ändamål personuppgifterna behandlas och vart de ska vända sig vid frågor.

Om behandling sker, kan uppgiftslämnaren efter sådan begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut. Accigo kommer på den uppgiftslämnarens begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

De som har frågor om Accigos hantering av personuppgifter kan kontakta Accigo på info@accigo.se

TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTERNA

Inom Accigo ska så få som möjligt ha tillgång till den registrerades personuppgifter.

Uppgifter som registreras hos Accigo kan i begränsad utsträckning komma att lämnas ut till andra bolag vid gemensamma evenemang. Information lämnas ut endast för särskilt angivna ändamål, till exempel för att göra reklam för Accigo eller medarrangörens deltagande.

Ett begränsat antal av Accigos medarbetare har tillgång till Accigos personuppgifter om samarbetspartners eller framtida medarbetare.

GALLRING OCH LAGRING

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, dock högst 36 månader efter sista kontaktpunkten. Uppgifterna kan behöva sparas för till exempel för bokföringsändamål.

SÄKERHET

De uppgifter som anförtros Accigo behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

Personuppgifterna överförs inte till någon utanför Accigo, i annat fall än de som har angivits ovan under rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”.

RÄTT ATT BEGÄRA REGISTERUTDRAG

Du kan begära att personliga uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan också begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Du kan avsäga dig direktmarknadsföring via info@accigo.se

Vänligen,
Teamet på Accigo AB

 

För att begära radering av personuppgifter maila info@accigo.se så hjälper vi dig.